« Vzpomínky, prožitky a nápady | Main | Lajky »

01/01/2012

Jde o to začít hrát co nejdřív

Pokud na workshopu rozdělíte lidi do menších skupin a dáte jim za úkol vymyslet novou stolní hru, pravidelně zvítězí ten tým (tj. vymyslí tu nejspíš hratelnou a efektivní hru), který tu svou hru začne zkoušet hrát a uvádět tak do praxe co nejdřív, tj. rychle přejde od diskusí a konceptování k prototypu. Dočetl jsem se to v http://ascc.artsci.wustl.edu/~ksawyer/groupgenius/

3848d

 

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a00d83452ea9d69e20168e4d18af1970c

Listed below are links to weblogs that reference Jde o to začít hrát co nejdřív:

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment