« Fake audience | Main | Lenost jako kulturní kapitál »

29/01/2016

Hledáme

Hledáme bytost mezi sebe pro roli projektového manažera kvantitativních a kvalitativních výzkumů.

Poslání:
- samostatné vedení projektů, přibližně z 2/3 kvantitativních a z 1/3 kvalitativních
- komplexní práce na výzkumech pro svěřené klienty: návrh výzkumu, příprava dotazníku, definice podmínek sběru, zadání početních analýz, příprava zprávy
- péče o svěřené klienty, aktivní zájem o problematiku, kterou zadavatelé řeší.

Perfect crowd google 2Osobní předpoklady:
- zapálení pro výzkum, poznání a informace
- samostatnost
- zkušenosti s komerčním výzkumem trhu aspoň na základní úrovni, důležitější, aby Vás výzkumy a čísla bavily
- schopnost práce s Excelem a Powerpointem
- chuť přidávat výzkumům a projektům vlastní otisk
- komunikativnost.

Můžeme nabídnout:
- inspirující zkušený kolektiv
- prostor pro samostatnost, názor, odpovědnost a možnost realizovat své nápady
- pracovní počítač a telefon
- možnost se práci věnovat 2 dny v týdnu mimo kancelář
- pozitivní stres
- práci na plný úvazek.

V případě zájmu se prosím ozvěte na jan.schmid@perfectcrowd.com (tel.: 739 202 460).

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment